Image1\
 
 

Działania towarzyszące w ramach programu FEAD 2016

Oddział Rejonowy PCK w Kołobrzegu rozpoczyna realizację działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach od 25 kwietnia do 15 maja 2017 roku przeprowadzone zostaną programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz warsztaty ekonomiczne, których celem jest wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Działania będą realizowane w grupach 15 osobowych w biurze OR PCK w Kołobrzegu przy ulicy Granicznej 6 w godz. od 16 do 19.

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w dwóch Oddziałach Rejonowych PCK na terenie województwa:  w Kołobrzegu i Koszalinie: 
 • Pierwszy Magazyn ZOO PCK w Szczecinie -  Magazyn  „SEZAM”  mieści się w Kołobrzegu przy ul. Unii Lubelskiej 33,   78 – 100 Kołobrzeg;
 • Drugi Magazyn ZOO PCK w Szczecinie mieści się przy ul. Grunwaldzkiej 20,   75 – 241 Koszalin 
 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Zastąpił realizowany wcześniej Program dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD). Program jest realizowany przez Agencję Rynku Rolnego we współpracy z organizacjami partnerskimi czyli organizacjami pozarządowymi o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, w tym Polski Czerwony Krzyż. Funkcję Instytucji Zarządzającej w Programie pełni natomiast Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej ? 
 
Zadaniem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest udzielenie korzystającym z jego pomocy wsparcia ich najbardziej podstawowych potrzeb, co ma ich wydobyć z ubóstwa i umożliwić im integrację ze społeczeństwem. Pomoc kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie.
 
Jak zostać objętym pomocą żywnościową ?
 
Odbiorców końcowych do uzyskania pomocy z Programu, kwalifikować będą właściwe Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, wydając odpowiednie skierowania lub przekazując Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi listy osób zakwalifikowanych do pomocy. W przypadku osób bezdomnych, Polski Czerwony Krzyż te osoby samodzielnie zakwalifikować do pomocy.
 
Jaką pomoc przekazujemy?
 
Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Należy mieć jednak na uwadze, że pomoc w ramach nowego programu nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych osób/rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi.
 
Dystrybucja pomocy
 
W Podprogramie 2015 (realizowanym od maja 2015 r. do lutego 2016 r.) artykuły żywnościowe będą dostarczane do 21 magazynów PCK w następujących Oddziałach Okręgowych PCK:
 
 • Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK
 • Lubuski Oddział Okręgowy PCK
 • Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK
 • Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK
 • Pomorski Oddział Okręgowy PCK
 • Śląski Oddział Okręgowy PCK
 • Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK
 • Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK  
 
Polski Czerwony Krzyż, na mocy umowy z Agencją Rynku Rolnego będzie dystrybuować otrzymywane artykuły spożywcze wśród osób najbardziej potrzebujących za pośrednictwem:
 • swoich placówek regionalnych (OPR),
lub
 • innych organizacji  lokalnych (OPL) niedziałających w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej potrzebującym, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.
Wielkość pomocy udostępniana poszczególnym organizacjom partnerskim uzależniona jest od liczby osób, którym pomagały one w roku poprzedzającym realizację danego podprogramu oraz wielkości pomocy adresowanej do poszczególnych województw ustalanej na podstawie dostępnych obiektywnych wskaźników wskazanych w PO PŻ.    
 
Działania towarzyszące
 
Polski Czerwony Krzyż realizując proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzi również działania w ramach środków towarzyszących. Działania te mają na celu w szczególności:
 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
 
Finasowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 
PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosić będzie około  83 mln EUR.
Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zapraszamy do kontaktu z właściwym Oddziałem Okręgowym PCK lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MPiPS.
 
Słownik pojęć:
 
PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020; krajowy program operacyjny współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.
 
OPO – Organizacja partnerska o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, tj. Polski Czerwony Krzyż - organizacja wybrana przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej); działania OPO realizowane są przez Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Mokotowska 14; 00-561Warszawa
 
OPR - organizacje partnerskie regionalne; wchodzi w skład struktury OPO; podmiot do którego wykonawcy dostarczają artykuły spożywcze w celu dalszej dystrybucji do OPL lub bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących, tj. ujęte w umowie z Agencją Rynku Rolnego magazyny Oddziałów Okręgowych PCK, określone i działające w imieniu Oddziałów Okręgowych PCK, np. magazyn Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie
 
OPL – organizacja partnerska lokalna;  wchodzi w skład struktury OPR (tj. podmioty wchodzące w skład struktury Oddziałów Okręgowych PCK czyli np. Oddziały Rejonowe PCK) lub inne organizacje bezpośrednio przekazujące pomoc żywnościową osobom najbardziej potrzebującym
 
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej
 
Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie PO PŻ  w Polsce – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Instytucja zarządzająca (IZ), Agencja Rynku Rolnego - Instytucja Pośrednicząca (IP), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  - Instytucja Desygnująca (ID), Ministerstwo Finansów - Instytucja Certyfikująca (IC), Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej - Instytucja Audytowa (IA).
Z końcem lutego zakończył się realizowany przez Polski Czerwony Krzyż program pomocy żywnościowej – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2014. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) i zastąpił realizowany wcześniej Program dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD). Zadaniem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest udzielenie korzystającym z jego pomocy wsparcia ich najbardziej podstawowych potrzeb, co ma ich wydobyć z ubóstwa i umożliwić im integrację ze społeczeństwem.
 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2014 rozpoczął się w grudniu 2014 i trwał do końca lutego 2015 r. Celem Programu było dostarczenie osobom najbardziej potrzebującym pomocy żywnościowej w formie paczek składających się z 5 rodzajów artykułów spożywczych spośród 5 grup towarowych tj. makaron, cukier, mleko, olej i mielonka wieprzowa.
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin