Image1\
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-REMONTOWYCH:

IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ŚCIAN PIWNIC ELEWACJI FRONTOWEJ (PIONOWA I POZIOMA) W BUDYNKU POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W STARGARDZIE

 

Zamawiający: Polski Czerwony Krzyż - Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Wojska Polskiego 63, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.:


„Naprawa elewacji frontowej – powierzchnie gładkie i detale architektoniczne. Kamienica PCK – budynek użyteczności publicznej,
4-kodnygnacyjny, 73-110 Stargard ul. Limanowskiego 24 (środkowa część ulicy)”.

 

Termin składania ofert upływa dnia 29.07.2019 r., o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, przy ul. Wojska Polskiego 63, pok. nr 3/14 - sekretariat. Prosimy w ofercie wskazać okres udzielonej przez Państwa gwarancji na wykonane roboty.

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach.

 

Liczymy na indywidualne potraktowanie cenowe naszej organizacji, która posiada statut pożytku publicznego i powołana została do „...zapobiegania cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych...” /Statut PCK/.

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin