Image1\
 
 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Zamawiający: Polski Czerwony Krzyż - Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Wojska Polskiego 63, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.:

 

ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJĄCE ZAKUP I MONTAŻ WINDY WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA, POŁOŻONEGO PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 24 W STARGARDZIE REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ UTWORZENIE I PROWADZENIE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU AC DLA DOROSŁYCH OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH ORAZ OSÓB WYKAZUJĄCYCH INNE PRZEWLEKŁE ZABURZENIA CZYNNOŚCI PSYCHICZNYCH.

Termin składania ofert upływa dnia 14.11.2016 r., o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, przy ul. Wojska Polskiego 63, pok. nr 3/14 - sekretariat.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2016 r., o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 3/13.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia, oraz warunków zamówienia znajdują się w załącznikach.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin