Image1\
 
 

logoDotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 221552-2010 „Wykonanie remontu pomieszczeń Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Limanowskiego 24”.
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 t. j.), Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu w wyniku oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Edward Szmydka, EDA-KAR-BUD Usługi Budowlane, 73-110 Stargard Szczeciński, Ul. Słowackiego 17B/3., który zaoferował za realizację przedmiotu zamówienia cenę 128.284,37 zł brutto. 
Wykonawca spełnił wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert uzyskał maksymalną liczbę punktów – 100.
Zamawiający informuje, że o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegał się również Wykonawca: SEWEKO, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane Sp. z o.o., ul. I Brygady 35, 73-110 Stargard Szczeciński, który zaoferował za realizację przedmiotu zamówienia cenę 176.154,70 zł brutto.
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2), Wykonawca: SEWEKO, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane Sp. z o.o., ul. I Brygady 35, 73-110 Stargard Szczeciński, został wykluczony z udziału w postępowaniu, ponieważ nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą.
Jednocześnie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5), w związku z art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę w/w Wykonawcy odrzucono, ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, nastąpi w dniu 21.10.2010 r. w siedzibie Zamawiającego: Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin pokój 414, IV piętro.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin