Image1\
 
 

Ruch Młodzieżowy Polskiego Czerwonego Krzyża nosi nazwę Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża i jest integralną częścią Polskiego Czerwonego Krzyża. Nieprzerwanie od 1921 roku MPCK zrzesza dzieci i młodzież działające w oparciu o czerwonokrzyskie idee i zasady. Młodzież PCK działa na podstawie Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Struktury i Zasad działania Ruchu Młodzieżowego PCK i szczegółowych regulaminów. Jej znakiem jest znak Czerwonego Krzyża na białym tle w obwódce z napisem "Polski Czerwony Krzyż Młodzież", a celem strategicznym kształtowanie postaw humanitarnych w środowiskach dziecięco - młodzieżowych i ich aktywizacja do działania na rzecz osób potrzebujących.

 

CZĘŚĆ I
Rozdział 1

Postanowienia Ogólne
1. Ruch Młodzieżowy Polskiego Czerwonego Krzyża nosi nazwę Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża i posługuje się skrótem „MPCK”.
2. Młodzież PCK jest integralną częścią Polskiego Czerwonego Krzyża. Nieprzerwanie, od 1921, zrzesza dzieci i młodzież działające w oparciu o idee i zasady Czerwonego Krzyża
3. Młodzież PCK działa na podstawie Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża, niniejszego dokumentu oraz szczegółowych regulaminów.
4. Znakiem organizacyjnym MPCK jest znak Czerwonego Krzyża na białym tle w obwódce z napisem „Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża” lub „Młodzież PCK”.

Rozdział 2
Cele działalności Młodzieży PCK

5. Celem strategicznym Młodzieży PCK jest pomoc osobom wymagającym wsparcia poprzez kształtowanie postaw humanitarnych w środowiskach dziecięco-młodzieżowych i ich aktywizację na rzecz osób potrzebujących.
6. Celami operacyjnymi Młodzieży PCK są:
a) kształtowanie postaw humanitarnych wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwianie ich na krzywdę drugiego człowieka,
b) promowanie i wspieranie działań dzieci i młodzieży na rzecz potrzebujących,
c) tworzenie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży,
d) wykształcenie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia,
e) budowa i wzmacnianie struktur Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża,
f) wspieranie Stowarzyszenia w wypełnianiu jego misji.


Rozdział 3
Członkowie Młodzieży PCK, ich prawa i obowiązki

7. Członkiem Młodzieży PCK jest osoba fizyczna, która nie ukończyła 30 roku życia, wyraziła wolę przystąpienia do organizacji i została przyjęta przez zarząd właściwej jednostki podstawowej MPCK. Osoba, która ukończyła 30 rok życia może działać na rzecz Młodzieży PCK, nie będąc jednocześnie członkiem ruchu młodzieżowego.
8. Członek Młodzieży PCK ma prawo:
a) uczestniczyć w działaniach MPCK i PCK,
b) przekazywać do władz MPCK i PCK swoje uwagi i postulaty w sprawach działalności młodzieżowej oraz przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży,
c) wybierać i być wybieranym do władz MPCK i Stowarzyszenia (członkowie, którzy nie ukończyli 18 lat korzystają z tego prawa wyłącznie w strukturach Młodzieży PCK),
d) korzystać z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia, wg obowiązujących zasad,
e) posiadać legitymację i odpowiednie odznaki organizacyjne,
f) otrzymać honorową odznakę PCK odpowiedniego stopnia – zgodnie z obowiązującymi zasadami,
9. Członek Młodzieży PCK ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień Statutu PCK, Struktury i Zasad Działania Ruchu Młodzieżowego PCK oraz szczegółowych regulaminów,
b) brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,
c) regularnie opłacać składkę członkowską.
10. Członek Młodzieży PCK, z wyjątkiem członków klubów Wiewiórka, opłaca składki członkowskie w jednostce podstawowej. W przypadku uczestnictwa w działalności innej jednostki podstawowej, wystarczające jest opłacenie składki członkowskiej w jednej z nich.

Rozdział 4
Struktura organizacyjna

11. Struktura organizacyjna Ruchu Młodzieżowego PCK składa się z dwóch części:
a) jednostki podstawowe
b) rady młodzieżowe PCK
12. Jednostkami podstawowymi Młodzieży PCK są:
a) kluby Wiewiórka,
b) szkolne koła PCK, posługujące się skrótem SK PCK,
c) akademickie koła PCK, posługujące się skrótem AK PCK,
d) grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, posługujące się skrótem SIM PCK,
e) inne grupy Młodzieży PCK.
13. Jednostki podstawowe Młodzieży PCK działają w różnych środowiskach, skupiając w swych szeregach dzieci i młodzież oraz osoby działające na ich rzecz.
14. Powołanie jednostek podstawowych Młodzieży PCK następuje na podstawie przepisów Statutu PCK i niniejszego dokumentu. O powołaniu nowej jednostki należy poinformować macierzysty zarząd rejonowy PCK oraz radę młodzieżową odpowiedniego szczebla.
15. Nad działalnością jednostek podstawowych Młodzieży PCK czuwają rejonowe organy statutowe PCK oraz rejonowe rady młodzieżowe PCK.
16. Informacje o działaniach podejmowanych przez jednostki Młodzieży PCK przekazywane są zarządom rejonowym PCK oraz radom młodzieżowym odpowiedniego szczebla.
17. Przy doborze opiekunów oraz instruktorów zajmujących się sprawami młodzieżowymi należy brać pod uwagę opinie członków poszczególnych jednostek podstawowych Młodzieży PCK.
18. Oprócz klubów Wiewiórka jednostki podstawowe wymienione w rozdziale 4, pkt 12 niniejszego dokumentu, wybierają swoich przedstawicieli na konferencję rejonową PCK.
19. Niezależnie od tego jednostki podstawowe, co cztery lata biorą udział w wyborach w ruchu młodzieżowym wybierając kandydata na konferencję młodzieżową.
20. Kontrolę nad działalnością jednostek podstawowych Młodzieży PCK sprawują rejonowe organy statutowe PCK, a nad działalnością rad młodzieżowych – zarządy PCK odpowiedniego stopnia.
21. Najwyższą władzą Młodzieży PCK jest Krajowa Rada Młodzieżowa PCK.
22. Kadencja Rad Młodzieżowych PCK trwa 4 lata.
23. W sprawach nie ujętych w niniejszym dokumencie stosuje się przepisy statutu PCK.

CZĘŚĆ II
Rozdział 5
Regulamin działania klubu Wiewiórka
Cel i zadania klubu Wiewiórka

1. Celem klubu Wiewiórka jest wykształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym postaw tolerancyjnych i pomocy potrzebującym oraz wykształcenie nawyków dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo.
2. W swojej działalności klub Wiewiórka realizuje zadania:
a) kształtuje humanitarne postawy dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym, tolerancji i prawidłowego współżycia w grupie rówieśniczej,
b) kształtuje podstawowe nawyki zdrowego stylu życia – popularyzacja zasad przestrzegania higieny, zdrowego odżywiania się,
c) popularyzuje zasady bezpieczeństwa – profilaktyka przedwypadkowa oraz podstawy pierwszej pomocy,
d) kształtuje postawy pro-ekologiczne wśród dzieci,
e) przygotowuje dzieci do dalszej działalności w PCK.
3. Cel i zadania klubu Wiewiórka realizowane są głównie przy pomocy programu „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby” opracowanego przez Krajową Radę Młodzieżową PCK.
Członkostwo w klubie Wiewiórka
4. Kluby Wiewiórka mogą być zakładane w przedszkolach oraz klasach I-III szkół podstawowych.
5. Członkiem klubu może być przedszkolak lub uczeń, który:
a) codziennie rano i wieczorem myje zęby,
b) poddaje się przeglądowi zębów i uczęszcza do stomatologa co najmniej dwa razy w roku,
c) przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia,
d) przestrzega zasad bezpieczeństwa,
e) niesie pomoc potrzebującym.
6. Każdy członek Klubu może otrzymać znaczek „Klub Wiewiórka PCK” oraz legitymację.
Sprawy organizacyjne
7. Klub Wiewiórka może być zorganizowany w każdym przedszkolu bądź szkole podstawowej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrekcji placówki.
8. O powołaniu nowego klubu Wiewiórka należy poinformować macierzysty zarząd rejonowy PCK oraz radę młodzieżową PCK odpowiedniego szczebla.
9. Opiekunem klubu Wiewiórka może zostać wychowawca, nauczyciel, wolontariusz PCK lub inna osoba stale współpracująca z daną placówką. W szkole opiekunem może być również nauczyciel – opiekun szkolnego koła PCK.
10. W zakresie organizacyjno-programowyn opiekun Klubu korzysta z pomocy innych jednostek podstawowych Młodzieży PCK i macierzystego zarządu rejonowego PCK oraz rejonowej rady młodzieżowej PCK.
11. Dokumentację klubu Wiewiórka stanowi dziennik pracy Klubu.
12. Informacje o działaniach podejmowanych przez klub Wiewiórka, przekazywane są w formie rocznego sprawozdania zarządowi rejonowemu PCK oraz rejonowej radzie młodzieżowej PCK.
13. Opiekun, wraz z członkami klubu Wiewiórka może wybrać zarząd klubu.

Rozdział 6
Regulamin szkolnego koła PCK
Cel i zadania szkolnego koła PCK

1. Celem działalności szkolnego Koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.
2. Zadaniami szkolnego Koła PCK są:
a) pomoc potrzebującym uczniom,
b) promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,
c) działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,
d) opieka nad klubami Wiewiórka,
e) kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
f) stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży;
g) przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.
3. Realizując swoje zadania, szkolne koło PCK opiera się głównie na „Programie Współpracy ze Szkolnymi Kołami PCK”, opracowanym przez Krajową Radę Młodzieżową PCK.
Członkostwo w szkolnym kole PCK
4. Członkiem szkolnego koła PCK może być:
a) uczeń, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,
b) pracownik szkoły (personel pedagogiczny, medyczny i administracyjny),
c) inny członek Młodzieży PCK, współpracujący stale z daną szkołą, po uzyskaniu zgody dyrekcji placówki,
5. Każda osoba wstępująca do koła zobowiązana jest podpisać deklarację członkowską (załącznik nr 1), na podstawie której otrzymuje legitymację członkowską.
Zarząd szkolnego Koła PCK
6. Decyzje dotyczące działalności koła podejmują jego członkowie przy współudziale opiekuna koła.
7. Członkowie szkolnego koła PCK wybierają ze swojego grona zarząd koła, a co cztery lata przedstawiciela na konferencję rejonową Młodzieży PCK.
8. Niezależnie od wyborów w ruchu młodzieżowym członkowie szkolnego koła PCK wybierają przedstawiciela na konferencję rejonową PCK. W przypadku szkolnego koła PCK w szkole podstawowej i gimnazjum reprezentantem SK PCK jest opiekun koła, o ile jest członkiem PCK.
9. Zarząd koła składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
10. Do zadań zarządu koła należy:
a) organizowanie i koordynowanie działalności koła,
b) uczestnictwo we wszystkich podejmowanych działaniach koła,
c) opracowanie rocznego planu pracy koła i przedstawienie do akceptacji członkom koła,
d) składanie sprawozdań z działalności koła: półrocznych jego członkom, rocznych macierzystemu zarządowi rejonowemu PCK i rejonowej radzie młodzieżowej PCK,
e) przyjmowanie nowych członków koła,
f) prowadzenie dokumentacji i zarządzania finansami koła,
g) reprezentowanie koła na terenie szkoły i poza nią oraz wobec władz Stowarzyszenia,
h) zgłaszanie wniosków do dyrektora szkoły w sprawie mianowania lub zmiany opiekuna koła.
Opiekun szkolnego koła PCK
11. Opiekunem szkolnego koła PCK może zostać pracownik danej szkoły lub pełnoletni działacz Młodzieży PCK.
12. Opiekuna szkolnego koła PCK mianuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu koła.
13. Zadania opiekuna szkolnego koła PCK to:
a) inspirowanie działalności koła na terenie szkoły i poza nią,
b) współudział w realizacji zadań koła,
c) czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji koła i przedkładanie sprawozdań z działalności koła do macierzystego zarządu rejonowego PCK i rejonowej rady młodzieżowej PCK,
d) współpraca z macierzystym zarządem rejonowym PCK i rejonową radą młodzieżową PCK,
e) udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż i dotyczących działalności młodzieżowej.
14. Każdy opiekun otrzymuje legitymację „Opiekun Szkolnego Koła PCK”.
15. Opiekun może otrzymać odznakę „Zasłużony Opiekun Koła PCK”, honorową odznakę PCK odpowiedniego stopnia lub inne wyróżnienia przyznawane w Stowarzyszeniu. Opiekun SK PCK może też zyskać wyróżnienie lub nagrodę władz państwowych na wniosek Zarządu Głównego PCK.
Sprawy organizacyjne
16. Szkolne koła PCK mogą być organizowane w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
17. Do założenia szkolnego koła PCK wymagana jest liczba co najmniej 10 kandydatów.
18. Szkolne koło PCK może być powołane przez zarząd rejonowy PCK na wniosek grona kandydatów lub z własnej inicjatywy zarządu rejonowego po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
19. O powołaniu nowego szkolnego koła PCK należy powiadomić rejonową radę młodzieżową PCK.
20. W celu realizacji swoich zadań szkolne koło PCK w zależności od swoich potrzeb i możliwości może tworzyć zespoły problemowe.
21. Dokumentację szkolnego koła PCK stanowi dziennik pracy koła wraz z:
a) imiennym wykazem członków oraz ich deklaracjami członkowskimi,
b) ewidencją składek członkowskich (wpłacanych do kasy zarządu rejonowego PCK przez skarbnika lub opiekuna koła),
c) rocznym planem pracy koła,
d) dokumentacją działalności koła,
e) dokumentacją finansową koła.
22. Dokumentacja szkolnego koła PCK przechowywana jest w siedzibie działalności jednostki lub w macierzystym zarządzie rejonowym PCK.
23. Decyzję o rozwiązaniu szkolnego koła PCK może podjąć zarząd rejonowy PCK z własnej inicjatywy, na wniosek dyrektora szkoły, członków koła lub rejonowej rady młodzieżowej PCK.

Rozdział 7
Regulamin akademickiego koła PCK
Cel i zadania akademickiego koła PCK

1. Celem działalności akademickiego koła PCK jest aktywizacja środowisk akademickich do realizacji różnych kierunków działalności Stowarzyszenia.
2. Zadaniami akademickiego koła PCK są:
a) działanie na rzecz pomocy potrzebującym,
b) promowanie idei bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,
c) działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,
d) stworzenie dogodnych warunków do dalszego rozwijania umiejętności młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem kierunku ich studiów,
e) wspieranie działań Stowarzyszenia w wypełnianiu jego celów i zadań statutowych,
f) współpraca z innymi jednostkami podstawowymi Młodzieży PCK oraz zarządami i radami młodzieżowymi odpowiedniego szczebla.
Członkostwo w akademickim kole PCK
3. Akademickie koła PCK mogą być organizowane w szkołach wyższych wszystkich typów oraz w szkołach pomaturalnych (policealnych).
4. Członkiem akademickiego koła PCK może być student, słuchacz i pracownik wyższej uczelni lub szkoły wyższej innego typu.
5. Wstępując do koła członek zobowiązany jest podpisać deklarację członkowską (załącznik nr 1), na podstawie której otrzymuje legitymację członkowską.
Zarząd akademickiego koła PCK
6. Decyzję dotyczące działalności koła podejmują jego członkowie przy współudziale opiekuna.
7. Członkowie akademickiego koła PCK wybierają ze swojego grona zarząd koła, a co cztery lata przedstawiciela na konferencję rejonową Młodzieży PCK i przedstawiciela na konferencję rejonową PCK.
8. Zarząd koła składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika.
9. Do zadań zarządu koła należy:
a) organizowanie i koordynowanie działalności koła,
b) uczestnictwo we wszystkich podejmowanych działaniach koła,
c) opracowanie rocznego planu pracy koła i przedstawienie go do akceptacji członkom koła,
d) składanie sprawozdań z działalności koła: półrocznych jego członkom oraz rocznych zarządowi rejonowemu PCK i rejonowej radzie młodzieżowej PCK,
e) przyjmowanie nowych członków koła,
f) prowadzenie dokumentacji i zarządzania finansami koła,
g) reprezentowanie koła na terenie szkoły i poza nią oraz wobec władz Stowarzyszenia.
Sprawy organizacyjne
10. Do założenia akademickiego PCK wymagana jest liczba, co najmniej 10 kandydatów.
11. Akademickie koło PCK zakłada zarząd rejonowy PCK na wniosek zespołu założycielskiego (grona kandydatów) lub z własnej inicjatywy po uzyskaniu zgody dyrektora bądź rektora.
12. O powołaniu akademickiego koła PCK należy powiadomić rejonową radę młodzieżową PCK oraz uzyskać wpis do rejestru organizacji studenckich, prowadzonego przez rektora szkoły wyższej, jeżeli jest to wymagane wewnętrznym regulaminem uczelni.
13. W celu realizacji swoich zadań akademickie koło PCK w zależności od swoich potrzeb i możliwości może tworzyć zespoły problemowe.
14. Dokumentację akademickiego koła PCK stanowi dziennik pracy koła wraz z:
a) imiennym wykazem członków oraz ich deklaracjami członkowskimi,
b) ewidencją składek członkowskich (wpłacanych do kasy zarządu rejonowego PCK przez skarbnika lub opiekuna koła),
c) rocznym planem pracy koła,
d) dokumentacją działalności koła,
e) dokumentacją finansów koła.
15. Dokumentacja akademickiego koła PCK przechowywana jest w siedzibie działalności jednostki lub w macierzystym zarządzie rejonowym PCK.
16. Decyzję o rozwiązaniu akademickiego koła PCK podejmuje zarząd rejonowy na wniosek rektora uczelni, dyrektora placówki, koła lub rejonowej rady młodzieżowej PCK.

Rozdział 8
Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK
Cel i zadania grupy SIM PCK

1. Celem działania grupy SIM PCK jest wzmocnienie działań jednostek podstawowych poprzez odpowiednie przygotowanie kadr instruktorów – liderów i animatorów działalności młodzieżowej.
2. Do zadań grupy SIM należy:
a) działanie na rzecz pomocy potrzebującym,
b) opieka nad szkolnymi kołami PCK i klubami Wiewiórka – pomoc w organizowaniu pracy czerwonokrzyskiej w szkołach i środowisku zamieszkania,
c) szkolenie i doszkalanie członków Młodzieży PCK w zakresie podstawowych zagadnień czerwonokrzyskich,
d) promowanie pracy wolontarystycznej w społeczności lokalnej,
e) kreowanie dogodnych możliwości dla samorealizacji młodzieży oraz podnoszenia i rozwijania ich umiejętności,
f) edukacja społeczności lokalnej w zakresie pierwszej pomocy – pomoc w organizacji szkoleń lub samodzielne ich prowadzenie po uzyskaniu uprawnień z zakresu szkolenia pierwszej pomocy – określonych przez władze Stowarzyszenia,
g) współpraca z innymi jednostkami podstawowymi oraz zarządami i radami młodzieżowymi PCK i innymi organizacjami młodzieżowymi,
h) wspieranie działań Stowarzyszenia w wypełnianiu jego celów i zadań statutowych.
Członkostwo w grupie SIM PCK
3. Członkiem grupy SIM PCK może być osoba posiadająca lub nie posiadająca tytuł SIM PCK, która:
a) wyraziła wolę wstąpienia do grupy SIM PCK i została przyjęta przez zarząd grupy,
b) ma ukończone 13 lat,
c) regularnie opłaca składkę członkowską.
4. Każda osoba wstępująca do grupy SIM PCK zobowiązana jest podpisać deklarację członkowską (załącznik nr 1), na podstawie której otrzymuje legitymację członkowską.
5. Tytuł Społecznego Instruktora Młodzieżowego PCK nadawany jest przez zarząd rejonowy PCK na wniosek macierzystej grupy SIM PCK, członkom grupy SIM PCK, którzy:
a) są członkami Młodzieży PCK,
b) aktywnie działają w macierzystej grupie SIM PCK,
c) ukończyli 15 rok życia,
d) przeszli trzy etapowy proces uzyskania tytułu SIM PCK.
6. Proces uzyskania tytułu SIM PCK składa się z trzech etapów:
a) etap 1 – wprowadzenie zakończone egzaminem,
b) etap 2 – kurs instruktorski,
c) etap 3 – staż instruktorski zakończony egzaminem.
7. Nadanie tytułu SIM PCK wiąże się z otrzymaniem legitymacji i znaczka SIM PCK.
8. Członek grupy SIM PCK może uzyskać srebrną i złotą odznakę SIM PCK na podstawie regulaminu (załącznik nr 2).
Zarząd grupy SIM PCK
9. Decyzje dotyczące działalności grupy SIM PCK podejmują jej członkowie.
10. Członkowie grupy SIM PCK wybierają ze swojego grona Zarząd grupy, a co cztery lata przedstawiciela na konferencję rejonową Młodzieży PCK i przedstawiciela na konferencję rejonową PCK.
11. Zarząd grupy SIM PCK składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika.
12. Przewodniczącym grupy SIM PCK może być tylko osoba posiadająca tytuł SIM PCK. W przypadku nowo utworzonej grupy SIM PCK, w której brak jest osób z tytułem SIM PCK, przewodniczący grupy zobowiązany jest otrzymać tytuł SIM PCK w ciągu roku od daty wyboru.
13. Do zadań Zarządu grupy SIM PCK należy:
a) organizowanie i koordynowanie działalności grupy SIM PCK,
b) uczestnictwo we wszystkich podejmowanych działaniach grupy,
c) opracowanie rocznego planu grupy i przedstawienie go do akceptacji członkom grupy,
d) składanie sprawozdań z działalności grupy: półrocznych jej członkom oraz rocznych zarządowi rejonowemu PCK i rejonowej radzie młodzieżowej PCK,
e) organizowanie szkoleń dla członków grupy,
f) przyjmowanie nowych członków grupy,
g) umożliwianie uzyskania tytułu SIM PCK zainteresowanym członkom grupy,
h) typowanie kandydatów do złotych i srebrnych odznak SIM PCK oraz honorowych odznak PCK,
i) prowadzenie dokumentacji i zarządzanie finansami grupy,
j) utrzymywanie stałych kontaktów z zarządem PCK i radą młodzieżową PCK, reprezentowania wobec nich ogółu członków grupy.
Sprawy organizacyjne
14. Do założenia grupy SIM PCK wymagana jest liczba, co najmniej 5 kandydatów.
15. Decyzję o powołaniu grupy podejmuje zarząd rejonowy PCK na wniosek grupy założycielskiej (grona kandydatów) lub z własnej inicjatywy.
16. O powołaniu grupy SIM PCK należy powiadomić rejonową radę młodzieżową PCK.
17. Dokumentację grupy SIM PCK stanowi dziennik pracy grupy wraz z:
a) imiennym wykazem członków oraz ich deklaracjami członkowskimi,
b) ewidencją składek członkowskich (wpłacanych do kasy zarządu rejonowego PCK przez skarbnika lub opiekuna grupy), dokumenty do szkoleń, ewidencja tytułów SIM PCK,
c) rocznym planem pracy grupy,
d) dokumentacją działalności grupy,
e) dokumentacją finansów grupy,
f) dokumentacja grupy SIM PCK przechowywana jest w siedzibie działalności jednostki lub w macierzystym zarządzie rejonowym PCK.
18. Decyzję o rozwiązaniu grupy SIM PCK może podjąć zarząd rejonowy z własnej inicjatywy, na wniosek grupy lub rejonowej rady młodzieżowej PCK.
19. Grupa może mieć swojego opiekuna. Opiekun powinien uczestniczyć w zebraniach grupy, interesować się jej problemami, pomagać w przeprowadzaniu przez grupę różnych akcji.

Rozdział 9
Inne grupy młodzieżowe PCK

Jako jednostki podstawowe Ruchu Młodzieżowego PCK mogą powstawać również inne rodzaje grup Młodzieży PCK. Grupy te działają na podstawie niniejszych zasad oraz odrębnych regulaminów własnych, zatwierdzonych przez ZG PCK na wniosek Krajowej Rady Młodzieżowej PCK.

Rozdział 10
Rady młodzieżowe PCK
Cele i zadania

1. Celem rad młodzieżowych PCK jest pomoc potrzebującym poprzez aktywizację środowisk dziecięco-młodzieżowych, koordynację działań Młodzieży PCK i jej integrację z całym Stowarzyszeniem.
2. Zadaniami rad młodzieżowych są:
a) Inicjowanie, koordynowanie, promowanie i wspieranie działań środowisk dziecięco-młodzieżowych na rzecz potrzebujących,
b) kształtowanie postaw humanitarnych wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwianie ich na krzywdę drugiego człowieka,
c) tworzenie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży,
d) budowa i wzmacnianie struktur Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża,
e) programowanie, organizowanie i ocenianie działalności Młodzieży PCK oraz zgłaszanie wniosków wynikających z tych ocen stosownym organom PCK,
f) stwarzanie forum współpracy wszystkich jednostek Młodzieży PCK, działających na szczeblu rejonowym, okręgowym i krajowym,
g) udział w pozyskiwaniu dochodów, czuwanie nad ich rozdziałem i racjonalnym wydawaniem środków finansowych przeznaczonych na działalność Młodzieży PCK,
h) uczestnictwo w opracowywaniu i zatwierdzaniu preliminarzy budżetowych dotyczących działalności Młodzieży PCK,
i) opiniowanie i rekomendowanie kandydatów do srebrnej i złotej odznaki SIM PCK,
j) zgłaszanie wniosków w sprawie przyznania nagród, wyróżnień i odznaczeń przedstawicielom Młodzieży PCK i osobom działającym na rzecz Młodzieży PCK,
k) reprezentowanie Młodzieży PCK w organach Stowarzyszenia,
l) reprezentowania – za zgodą odpowiednich organów – Młodzieży PCK na zewnątrz Stowarzyszenia w kraju i poza jego granicami,
m) współpraca z innymi organizacjami młodzieżowymi w kraju i za granicą,
n) formułowanie wniosków dotyczących doboru pracownika zajmującego się sprawami młodzieżowymi.
Członkostwo w radach młodzieżowych PCK
3. Członkami rad młodzieżowych PCK są członkowie Młodzieży PCK będący reprezentantami jednostek podstawowych Młodzieży PCK oraz inne osoby współpracujące z Młodzieżą PCK na danym terenie, którym Młodzież na drodze wyborów powierzyła określone funkcje i zadania.
4. Członkostwo w radzie młodzieżowej PCK uzyskuje się w drodze wyborów.
Krajowa Rada Młodzieżowa PCK
5. Najwyższą władzą Młodzieży PCK jest Krajowa Rada Młodzieżowa PCK.
6. Zadaniem Krajowej Rady Młodzieżowej PCK jest inicjowanie, koordynowanie i promowanie działalności Młodzieży PCK na terenie całego kraju i reprezentowanie Młodzieży PCK wobec naczelnych organów PCK, a także – za zgodą ZG PCK – reprezentacja Młodzieży PCK na zewnątrz Stowarzyszenia w kraju i za granicą.
7. Krajowa Rada Młodzieżowa PCK działa na podstawie wewnętrznego regulaminu.
Sprawy organizacyjne
8. Rady młodzieżowe działają na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej PCK (szczebel rejonowy, okręgowy i krajowy).
9. Liczebność rad młodzieżowych PCK kształtuje się odpowiednio:
a) rejonowa rada młodzieżowa od 3 do 5 osób,
b) okręgowa rada młodzieżowa od 5 do 7 osób,
c) krajowa rada młodzieżowa od 7 do 9 osób.
10. Wybory do rad młodzieżowych PCK odbywają się, co 4 lata.
11. Strukturę, sposób funkcjonowania i wyborów do rad młodzieżowych zatwierdza ZG PCK na wniosek Krajowej Rady Młodzieżowej PCK.
12. Rady działają zgodnie ze Statutem PCK, uchwałami organów Stowarzyszenia i programami Młodzieży PCK opracowanymi przez Krajową Radę Młodzieżową PCK.
13. Decyzje rady wyższego stopnia obowiązują rady niższego stopnia organizacyjnego.
14. W celu zapewnienia skutecznego reprezentowania i współdziałania rad młodzieżowych PCK na szczeblu rejonowym, okręgowym i krajowym, reprezentanci tych rad uczestniczą z głosem doradczym w posiedzeniach rad reprezentantów PCK i zebraniach zarządów odpowiednich stopni organizacyjnych PCK.
15. Zarządy rejonowe, okręgowe i Zarząd Główny PCK zobowiązane są do udzielenia pomocy i tworzenia niezbędnych warunków do działalności rad młodzieżowych PCK i wszystkich jednostek Młodzieży PCK.

Krajowa Rada Młodzieżowa PCK

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin