Image1\
 
 

Dunant

W roku bieżącym „Tydzień PCK” obchodzony jest w całym kraju w terminie od 3 – 9 maja. Tradycyjnie w dniu 8 maja, w rocznicę urodzin Henry Dunanta, ojca idei Czerwonego Krzyża obchodzony jest Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. To dzień, w którym ponad 100 milionów ludzi zrzeszonych i utożsamiających się ze znakiem Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca nasila swoje działania, by przybliżyć społeczeństwom istotę, historie, dokonania tego Ruchu, ale i swoją ogromną dumę z faktu przynależności do tej największej organizacji na świecie. Organizacji, co do której, niezmiennie rosną oczekiwania udzielenia wsparcia ze strony zwiększającej się liczby potrzebujących.

Zarówno obchody Tygodnia PCK, jak i Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca pragniemy wykorzystać do upowszechnienia i promocji idei i zasad Czerwonego Krzyża, humanitarnych działań Polskiego Czerwonego Krzyża.
Na terenie całego kraju odbywać się będą uroczyste spotkania, imprezy plenerowe, pogadanki i prelekcje edukacyjne, konkursy dla dzieci i młodzieży, apele, pokazy pierwszej pomocy oraz kwesty uliczne na cele dobroczynne. Takie działania będą realizowane również na terenie województwa zachodniopomorskiego.

PROGRAM OBCHODÓW TYGODNIA PCK I ŚWIATOWEGO DNIA CZERWONEGO KRZYŻA I CZERWONEGO PÓŁKSIĘŻYCA na terenie woj. zachodniopomorskiego przewiduje między innymi:
• 7 maja godz. 14.00 – 18.00 w Szczecinie- kwesta uliczna;
• 8 maja godz.11.00 – w Szczecinie (siedziba PCK) – XIV edycja Okręgowego Konkursu Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego;
• 8 maja – w Koszalinie kwesta uliczna, z której dochód przeznaczony będzie na organizację wypoczynku letniego dla dzieci;
• 8 maja – Gościem w Radio Eska w Koszalinie będzie Bernard Krupski prezes Zarządu Rejonowego PCK w Koszalinie;
• 8 maja godz. 10.00 – 16.00 – Goleniów, ul. Niepodległości 1, hala sportowa – XI Okręgowe Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK;
• 8 maja o godz.11.00 w Świdwinie na cmentarzu odsłonięcie pomnika z płytą upamiętniającą działalność założycielki PCK w Świdwinie i propagatorki działalności czerwonokrzyskiej hrabiny Marii De Polente ;
• 12 maja w Teatrze Dialog w Koszalinie odbędzie się Rejonowy Przegląd Teatrzyków o Tematyce Czerwonokrzyskiej.
• 14 maja odbędzie się podsumowanie 2 konkursów plastycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których celem było promowanie zdrowego stylu życia: „W zdrowym ciele zdrowy duch” (uczniowie szkół podstawowych), „Nie piję, nie palę, nie biorę” (uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

Rok 2010 jest rokiem Jubileuszu 65 – lecia działalności Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu Zachodnim. Swoją działalność PCK na Pomorzu Zachodnim rozpoczął 22 czerwca 1945 r. Do chwili obecnej realizuje podstawową misję – zapobiega i łagodzi cierpienia ludzkie oraz chroni ludzką godność bez jakichkolwiek dyskryminacji narodowościowej, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.
Aktualnie działalność zdominowana została przez szeroko rozumianą pomoc doraźną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – bytowej. Zajmujemy się także promocją honorowego krwiodawstwa, upowszechnianiem wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, oświatą zdrowotną, upowszechnianiem Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.
W 2009 roku Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy PCK w Szczecinie dokonał następujących przedsięwzięć:
• po raz piąty przystąpił do programu unijnego PEAD 2009, w ramach którego przyjął i wydał artykuły żywnościowe o łącznej wadze: 1.053.357,20 kg i wartości 2.277.165,52 zł – z tej formy pomocy skorzystało łącznie 35.191 osób z terenu województwa zachodniopomorskiego;
• w ramach pomocy doraźnej finansowej i rzeczowej wraz z akcjami pomocowo – ogólnopolskimi takimi jak: Wielkanoc z PCK, Wyprawka dla Żaka, Światowy Dzień Walki z Głodem, Czerwonokrzyska Gwiazdka - udzielił wsparcia 21.342 osobom na kwotę 556.368,- zł, w tym paczki żywnościowe otrzymały 4.703 osoby, odzież – 11.539 osób, zapomogi pieniężne - 59 osób, inne rodzaje pomocy – 5.041 osób / m.in. wyprawki szkolne, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt AGD, meble/;
• łagodząc skutki katastrofy udzielił pomocy humanitarnej dla osób poszkodowanych w tragicznym pożarze domu socjalnego w Kamieniu Pomorskim przekazując pomoc żywnościową i rzeczowa na łączną kwotę 36.708,24 zł;
• udzielił pomoc humanitarną dla osób poszkodowanym w wyniku powodzi w Polsce w 2009 roku – wysyłając transport w rejon Kotliny Kłodzkiej;
• udzielił pomocy zagranicznej dla Ukrainy, Ugandy, Haiti;
• w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu całorocznie udzielamy pomocy dzieciom i młodzieży głównie z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie obozów socjalnych, dożywianie dzieci w szkołach. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji udało się uruchomić placówkę wsparcia dziennego PCK „Wesoła Chatka” dla 20 dzieci z terenu miasta Szczecina. Do placówki „Wesoła Chatka” uczęszczają dzieci z rodzin ubogich, zagrożonych zjawiskami patologicznymi, jak również niewydolnych wychowawczo. Celem zajęć prowadzonych w placówce jest reedukacja najmłodszych, pomoc w nabywaniu przez dzieci zachowań pro społecznych, nauka postaw zgodnych z funkcjonującymi normami w społeczeństwie. Pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny. Dzieci ze świetlicy objęte są także dożywianiem;
• utrzymujemy pracę punktu socjalnego dla osób bezdomnych, które przez cały rok mogą korzystać z kąpieli oraz magazynu odzieżowego, co wpływa na poprawę ich stanu higienicznego oraz psychicznego oraz ma walory wychowawcze i społeczne zwiększając szanse tych osób na powrót do społeczeństwa i zmniejszając ryzyko epidemiologiczne. W 2009 roku z punktu socjalnego korzystało 769 osób;
• przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego 198 szkoleń pierwszej pomocy, w których uczestniczyło łącznie 3.845 osób;
• jedną z najpiękniejszych kart historii Polskiego Czerwonego Krzyża jest idea Ruchu Honorowego Krwiodawstwa. Jest to zadanie statutowe PCK zapoczątkowane w 1958 roku. W 2009 roku honorowi dawcy krwi na potrzeby lecznictwa oddali ogółem 24.053 litry krwi, w tym członkowie zrzeszeni w 68 klubach Honorowych Dawców Krwi PCK oddali 4.832 litry krwi.

To jedynie kilka działań, które dzięki wsparciu lokalnych instytucji i firm oraz hojności sponsorów, a także nieocenionej pracy i zaangażowaniu ludzi dobrej woli możemy realizować.
Z okazji naszego święta Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie za Państwa pośrednictwem pragnie złożyć życzenia wszystkim wolontariuszom i sympatykom oraz pracownikom zadowolenia z pracy i wytrwałości w prowadzonych działaniach, dziękując jednocześnie za dotychczasowe zaangażowanie. Dziękujemy także wszystkim naszym sponsorom i darczyńcom za wsparcie udzielone organizacji każdego dnia oraz Państwa Redakcji za współpracę i bieżące informowanie społeczeństwa o działaniach organizacji. Liczymy, że chętnie wezmą Państwo udział w tym wielkim święcie humanitaryzmu, a nasza codzienna działalność okaże się dobrą okazją, aby popularyzować ideały bezinteresownej pomocy wszystkim potrzebującym.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin