Image1\
 
 

W dniu 12 września 2020 roku w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. W zjeździe uczestniczyli delegaci wybrani podczas Rejonowych Zjazdów PCK, członkowie ustępujących okręgowych organów statutowych stowarzyszenia tj. Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK i Komisji Rewizyjnej, prezesi oddziałów rejonowych PCK i zaproszeni goście, w tym pełnomocnicy delegatur PCK.

Obradami Zjazdu kierowało wybrane przez Zjazd spośród delegatów Prezydium
w składzie: Jakub Cichocki – przewodniczący obrad, Marek Stankiewicz – wiceprzewodniczący obrad, Justyna Jakubowicz Dziduch – sekretarz obrad.


Zjazd realizując zatwierdzony w głosowaniu jawnym porządek obrad i regulamin zjazdu rozpatrzył i przyjął:

  1. Sprawozdanie z działalności Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK za okres 2016 – 2020 oraz za 2019 rok, przedłożone przez ustępujący Zarząd;
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ZOO PCK za okres 2016-2020 r. oraz sprawozdanie za 2019 rok;
  3. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi ZOO PCK;
  4. Uchwałę programową do działalności na latach 2020-2024, a także plan działalności merytorycznej i finansowej na 2020 rok.

SPRAWOZDZNIA DO WGLĄDU I POBRANIA TUTAJ

Zjazd Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK zgodnie z kompetencjami wynikającymi ze Statutu PCK i obowiązującymi zasadami wyborczymi dokonał w głosowaniu tajnym wyboru: Prezesa Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK, Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK, Komisję Rewizyjną Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK oraz delegata na Krajowy Zjazd PCK.


Prezesem Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK został wybrany Grzegorz Szymański.

 

Członkowie Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK:

1. Lucyna Rogańska    /po ukonstytuowaniu się Zarządu - I wiceprezes ZOO PCK/
2. Artur Mackiewicz    / po ukonstytuowaniu się Zarządu - II wiceprezes ZOO PCK/
3. Adriana Brzeźniak-Misiuro – członek Zarządu

4. Jakub Cichocki – członek Zarządu

5. Czesława Kapeja – członek Zarządu

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Krystyna Domańska           
2. Jacek Schmidt         
3. Marian Wojtakajtis

 

Delegaci na Krajowy Zjazd PCK:
1. Grzegorz Szymański – prezes ZOO PCK

2. Bernard Krupski

 

W trakcie Zjazdu odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie celem ukonstytuowania się.

GALERIA ZDJĘĆ

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin