Image1\
 
 

Informujemy, że  Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża  w Koszalinie, ul. Grunwaldzka 20 realizuje zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Miasto Koszalin pod nazwą „POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB” (umowa  nr KS.III.2.526.39.2021.MG z dnia 10.03.2021 r.) . Ma ono na celu objęcie pomocą  i wsparciem osób i rodzin potrzebujących z terenu miasta Koszalina, które z powodu ubóstwa lub sytuacji kryzysowej zmagają się  z trudnościami w życiu codziennym. Pomocą w szczególności zostaną objęte osoby ubogie, bezdomne, bezrobotne, rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci, niepełnosprawni, chorzy, renciści i emeryci, osoby opuszczające jednostki penitencjarne oraz inne, których uposażenie nie pozwala na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowo-materialnych. Wsparcie także otrzymają inne osoby, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z powodu np. wypadku, pożaru, klęski żywiołowej.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin