Image1\
 
 

22 – 26 LISTOPADA 
DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

CZERWONOKRZYSKIE ŚWIĘTO DARCZYŃCÓW ZDROWIA I ŻYCIA

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża życzymy wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, sympatykom Ruchu HDK PCKzdrowia, szczęścia oraz pomyślności. Życzymy by zawsze towarzyszyła im przyjaźń, serdeczność i zrozumienie bliźnich, na które tak bardzo zasługują.

Dziękujemy Wam za krew, jaką bezinteresownie oddajecie nieznanym biorcom oraz za pomoc w upowszechnianiu idei honorowego krwiodawstwa.

Organizacją, która jako pierwsza w Polsce zajęła się problemem krwiodawstwa i do dnia dzisiejszego owocnie współpracuje ze wszystkimi placówkami służby krwi jest Polski Czerwony Krzyż. To z jego inicjatywy, zapoczątkowane w roku 1958 honorowe krwiodawstwo cały czas się rozwija.

62 lata honorowego krwiodawstwa potwierdza, że mimo udoskonaleń metod badawczych, ściśle związanych z rozwojem nauki i techniki – cała nauka transfuzjologiczna i dziedzina medycyny zwana krwiolecznictwem nie miałyby racji bytu, gdyby nie było ....krwiodawców. Honorowi Dawcy Krwi bez wahania dzielą się z innymi darem życia. Potrafią wyjść naprzeciw drugiemu człowiekowi, ofiarować mu bezinteresownie bezcenny skarb – własną krew.

Za tę piękną postawę, za szlachetność i solidarność w cierpieniu z drugim człowiekiem wszystkim honorowym dawcom krwi Polskiego Czerwonego Krzyża jeszcze raz dziękujemy.

W roku panującej pandemii spowodowanej koronawirusem szczególne podziękowania za dar krwi kierujemy do tzw. „OZDROWIEŃCÓW”.

Jak powiedział prekursor Czerwonego Krzyża Henry Dunant – „Wszyscy mogą w ten czy inny sposób … każdy w swej dziedzinie i w miarę swych sił – przyczynić się w jakimś stopniu do (…) szlachetnego dzieła”.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin