Image1\
 
 

084W dniach 28.11 – 01.12.2011 w Genewie odbyła się 31 Międzynarodowa Konferencja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Polski Czerwony Krzyż reprezentowali: Jerzy Zaborowski – Dyrektor Generalny PCK, Jarosław Cieszkiewicz – członek Zarządu Głównego PCK oraz Magdalena Stefańska – kierownik Działu Współpracy z Zagranicą. Podczas Konferecji Polski Czerwony Krzyż przyjął siedem zobowiązań humanitarnych na lata 2012 – 2015.
Polski Czerwony Krzyż zobowiązał się:

 • Szkolić swoich wolontariuszy w zakresie dostarczania skutecznej pierwszej pomocy, upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego i zasad humanitarnych oraz działania na rzecz bezpieczeństwa w sytuacji konfliktu zbrojnego, przemocy i w innych sytuacjach nadzwyczajnych.
 • Rozwijać ruch młodzieżowy jako pokolenie przyszłości. 
 • Współpracować z partnerami, aby zmniejszyć liczbę zabitych i rannych na drogach.
 • Rozpocząć dyskusję publiczną w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego w pięciu filarach Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego, tj. zarządzanie bezpieczeństwem drogowym, bardziej bezpieczne drogi, bardziej bezpieczne pojazdy, lepiej zabezpieczeni użytkownicy dróg i udoskonalona pomoc powypadkowa.
 • Gdziekolwiek jest to możliwe, mobilizować nowe zasoby i wzmacniać potencjał stowarzyszenia krajowego, by umożliwić mu realizację programów i projektów interdyscyplinarnych, mających na celu redukcję liczby ofiar śmiertelnych i poważnie rannych.
 • Przedłożyć Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca sprawozdanie na XXXII Konferencji Międzynarodowej z wykonania tego zobowiązania.
 • Udostępnić wsparcie psychospołeczne osobom potrzebującym w Polsce, w tym dzieciom, młodzieży i ludziom starszym. 
 • Podjąć konkretne kroki w celu zniwelowania nierówności w dostępie do świadczeń wsparcia psychospołecznego w warunkach przemocy i w innych sytuacjach nagłych.
 • Ocenić skuteczność procedur wspierania stosowanych w Polsce, w zestawieniu z ustaleniami i zaleceniami zawartymi w sporządzonym dla UE opracowaniu międzynarodowego prawa dotyczącego reagowania w przypadku klęsk i katastrof (IDRL). 
 • Wzmocnić swój potencjał organizacyjny, by reakcja na wyzwania humanitarne była wysokiej jakości, a także wzmocnić swoją wiarygodność, by zapewnić sobie właściwą współpracę z partnerami zewnętrznymi.

Uzgodnione ze stroną rządową wspólne zobowiązania:

 • Rzeczpospolita Polska i jej krajowe stowarzyszenie Czerwonego Krzyża zobowiązują się do wspólnej pracy zmierzającej do określenia możliwości stworzenia mechanizmu sprawozdawczego, obejmującego środki i działania podejmowane w skali kraju w celu wdrażania międzynarodowego prawa humanitarnego.
 • Rzeczpospolita Polska przy współdziałaniu swego krajowego stowarzyszenia Czerwonego Krzyża zobowiązuje się w 2012 r. wspierać negocjacje w sprawie solidnego, dopracowanego traktatu o handlu bronią, spełniającego najwyższe kryteria egzekwowalności, a zapobiegającego używaniu broni konwencjonalnej do naruszania międzynarodowego prawa humanitarnego.

Załącznik 1: sprawozdanie 2011 Delegacje Międzynarodowe

Załącznik 2: zobowiązania humanitarne na lata 2012 - 2015

 

084_1 084_2 084_3

084_4 084_5 084_6

Zdjęcia pochodzą ze strony http://www.pck.pl/

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin