Z obrad Zjazdu Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie

22 kwietnia w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie odbył się Zjazd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

W zjeździe uczestniczyli delegaci, członkowie okręgowych organów statutowych stowarzyszenia tj. Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK i Komisji Rewizyjnej oraz prezesi oddziałów rejonowych PCK i zaproszeni goście.

Obradami Zjazdu kierowało wybrane przez Zjazd Prezydium w składzie:

- Lucyna Rogańska – przewodnicząca obrad, Przemysław Małecki – wiceprzewodniczący obrad, Bernard Krupski – sekretarz obrad.

Zjazd realizując zatwierdzony w głosowaniu porządek obrad i regulamin wyborów rozpatrzył, przedyskutował i przyjął:

1.   Sprawozdania z działalności Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK za 2016 r.- sprawozdanie z działalności merytorycznej i sprawozdanie z wykonania budżetu, przedłożone przez Zarząd ZOO PCK w Szczecinie;

2.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ZOO PCK za 2016 rok;

3.   Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi ZOO PCK za 2016 rok;

4.   Plan działalności merytorycznej i finansowej ZOO PCK w Szczecinie na 2017 rok.

 

Na zakończenie Zjazdu prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK p. Lucyna Rogańska podziękowała wszystkim uczestnikom Zjazdu za udział w obradach, a pracownikom Biura ZOO PCK za przygotowanie Zjazdu i zapewnienie bardzo dobrych warunków do pracy podczas Zjazdu oraz pomoc w jego przeprowadzeniu. Następnie zachęciła działaczy i pracowników do zwiększenia operatywności w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność statutową organizacji.  Zwróciła uwagę na konieczność aktywnego włączania młodzieży w działalność czerwonokrzyską i pozyskiwania jej do tworzenia nowych kół PCK w szkołach i społecznościach lokalnych.

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin