ŚWIATOWY DZIEŃ CZERWONEGO KRZYŻA

I CZERWONEGO PÓŁKSIĘŻYCA  ORAZ TYDZIEŃ PCK

  Miliardy ludzi na świecie są związane z Czerwonym Krzyżem. 

A Ty?

8 maja obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Prezentujemy siłę społeczności złożonej z ludzi niosących pomoc w sytuacjach ekstremalnych oraz w ramach codziennych obowiązków. Co roku Czerwony Krzyż pomaga ponad 180 milionom ludzi na całym świecie poprzez programy stworzone dla lokalnych społeczności, pomoc humanitarną w czasie klęsk i katastrof oraz w wielu sytuacjach daje nadzieję na lepsze jutro.

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca obchodzony jest  w 192 krajach. Idea święta związana jest z rozpowszechnianiem humanitaryzmu i propagowaniem bezinteresownej pomocy. Data uroczystości przypada w dzień urodzin Henriego Dunanta założyciela Czerwonego Krzyża.

Ludzie odruchowo chcą wspierać i pomagać. To część ludzkiej natury -  mówi Bekele Geleta, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Każdy z nas nosi w sobie ziarno humanitaryzmu, a Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc stwarzają przestrzeń do współdziałania i wzmacniania siły oddziaływania dobrych serc - dodaje Geleta.

 

Skala działania i wielkości światowej sieci wolontariuszy skupionych wokół Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest niezwykła i nieporównywalna z żadną inną organizacją– mówi Yves Daccord ……”

 

„Inicjatywa ustanowienia obchodów światowego dnia i tygodnia Czerwonego Krzyża pojawiła się już w 1922 roku …  Po zakończeniu drugiej wojny światowej Liga Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (obecnie Federacja) podjęła intensywne działania na rzecz przywrócenia zerwanych przez lata więzi między stowarzyszeniami krajowymi i poświęciła szczególną uwagę wspólnej pracy w rozwiązywaniu nowych, poważnych zadań stojących przed Międzynarodowym Ruchem Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Na pierwszej po wojnie sesji Rady Gubernatorów w Oksfordzie w lipcu 1946 r. przyjęto wniosek Czechosłowackiego Czerwonego Krzyża dotyczący ustalenia międzynarodowego dnia, w którym propagowane byłyby na całym świecie ideały i zadania Ruchu (rezolucja nr 14 XIX Sesji Rady Gubernatorów, Oksford 1946). Rada Gubernatorów zobowiązała Sekretariat Ligi do bezzwłocznego zwrócenia się do stowarzyszeń krajowych o poświęcenie Czerwonemu Krzyżowi jednego dnia, tygodnia lub dowolnego okresu w roku. Stowarzyszenia miałyby możliwość informowania całego społeczeństwa o zadaniach wykonywanych przez Czerwony Krzyż oraz upowszechniania idei humanitaryzmu, którymi Ruch kieruje się w swej działalności. Za najodpowiedniejszy uznano 8 maja - dzień urodzin twórcy czerwonego krzyża, Szwajcara Henry Dunanta.

 

W marcu 1948 Komitet Wykonawczy Ligi ustanowił 8 maja wspólnym świętem dla wszystkich stowarzyszeń. Od 1984 r. przyjęto nazwę Światowy DzieńCzerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.”

Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. W tym samym roku został uznany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i przystąpił do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą organizacją humanitarną w Polsce, skupiającą ponad 200 tysięcy  członków i wolontariuszy. Pomaga od  98 lat i  nie byłoby to możliwe bez udziału ludzi o ogromnym sercu. Jest wszędzie tam, gdzie w imię humanitaryzmu - naczelnej zasady, może dać ludziom radość i nadzieję na poprawę ich losu.

 

Polski Czerwony Krzyż między innymi:

·         prowadzi działalność charytatywną. Realizuje zadania z obszaru pomocy społecznej, prowadzi placówki interwencji kryzysowej, działa na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

·         dba o starsze, samotne osoby;

·         edukuje w zakresie pierwszej pomocy, zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia;

·         pomaga ofiarom katastrof w kraju i zagranicą;

·          upowszechnia honorowe krwiodawstwo.

 

Dzięki pracy Polskiego Czerwonego Krzyża wiele osób mogło znaleźć swoich bliskich, którzy zaginęli podczas II wojny światowej. Stworzona przez Polski Czerwony Krzyż idea honorowego krwiodawstwa przez 59 latzrzeszyła miliony osób oddających bezinteresownie krew dla ratowania życia bliźnich.

W ramach Tygodnia PCK, w całym kraju w oddziałach PCK odbywają się: kwesty, spotkania młodzieży, festyny, akcje poboru krwi, akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży, układanie znaku Czerwonego Krzyża, dekorowanie znakiem Czerwonego Krzyża przechodniów i osób publicznych, uroczyste spotkania z pracownikami, wolontariuszami i darczyńcami Polskiego Czerwonego Krzyża. Wszystko po to, aby upowszechniać ideały humanitaryzmu i bezinteresownej pomocy.

PROGRAM OBCHODÓW
TYGODNIA PCK I ŚWIATOWEGO DNIA CZERWONEGO KRZYŻA
I CZERWONEGO PÓŁKSIĘŻYCA

 

na terenie woj. zachodniopomorskiego przewiduje między innymi:

·         Kwesty uliczne:

o   7 -15.05.2017 r. w Stargardzie,

o   10 - 12.05.2017 r. w  Koszalinie,

o   20.05.2017 r. w Szczecinie.

Celem kwest jest pozyskanie środków pieniężnych  na działania statutowe PCK.W kwestach weźmie udział Młodzież PCK, wolontariusze PCK oraz dorośli  członkowie  PCK (około 100 osób);

·         w Szczecinie:

o   6 maja w siedzibie ZOO PCK w Szczecinie odbędzie się  XXI edycja Okręgowego Konkursu z Upowszechniania  Międzynarodowego Prawa Humanitarnego;

o   13 maja na Jasnych Błoniach odbędą się XXV Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK;

·         w Stargardzie:

o   23 maja zorganizowany zostanie Piknik Czerwonokrzyski;

·         w Kołobrzegu:

-13 maja w godzinach od 10.00 do 14.00 na Skwerze Pionierów zaplanowana została akcja MOTOSERCE, podczas której prezentowane będą pokazy ratownictwa, będzie również możliwość oddania na miejscu krwi  w „krwiobusie”.

 

Jeżeli chcesz się dowiedzieć się więcej o działalności zachodniopomorskiej struktury PCK, zapraszamy do obejrzenia prezentacji z przeprowadzonych działań czerwonokrzyskich realizowanych w 2016 roku przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy  Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin