„Czerwony Krzyż” Ludwik Andrzejowski

Z krwi oceanu, z morza ognia,
nie tylko podłość w nas wyrasta,
Z burzy, co w proch rozwala miasta
i domy nam obraca w zgliszcza,
nie tylko rośnie w sercach zbrodnia,
nie tylko śmierć, co świat wyniszcza,
nie tylko z nędzy i cierpienia,
człowieka na zwierzę się przemienia,
a wśród zakłamań i omamień-
nie każde serce krzepnie w kamień.
 
Gdy chcesz w świat grozy i szaleństwa,
iść z dumnym czołem człowieczeństwa,
to sztandar weź, a na sztandarze
oddaj swe serce światu w darze
i sięgnij jeszcze większych wyżyn,
i serce swoje połącz z krzyżem,
i zbierz w nie wszystkie krwi otchłanie,
co płyną wciąż niepowstrzymanie
i dźwignij ponad światem wzwyż
wszechludzki znak- Czerwony Krzyż. […]
 
[…] Niechaj się dźwiga wszędzie wzwyż
Miłości znak- Czerwony Krzyż.
Po raz kolejny, w dniach 6-12 maja 2019 r., będziemy obchodzić  tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża, a 8 maja  Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Te święta łączą miliony wolontariuszy i obchodzone są w niemalże 200 krajach. Sama organizacja,  to jedna z najbardziej rozpoznawalnych instytucji humanitarnych, będąca swoistym symbolem pomocy bliźniemu. Ruch czerwonokrzyski jest  suwerenną, bezstronną organizacją, która stara się chronić ludzkie zdrowie i życie, upowszechnia ideę szacunku dla istoty ludzkiej, łagodzi i zapobiega ludzkiemu cierpieniu, odrzucając zarazem prześladowania oparte na pochodzeniu narodowościowym, rasowym, klasowym, orientacji seksualnej,  przekonaniach religijnych, czy politycznych. Za datę obchodów Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca przyjęto dzień urodzin Henriego Dunanta- filantropa, założyciela Czerwonego Krzyża , laureata Nagrody Nobla. Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wypracował własne reguły, które wyznaczają  kierunki działalności. Najbardziej znane to  humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność oraz powszechność. Wszystkie są  pomocne przy realizowaniu celów organizacji, do jakich należy m.in. opieka nad rannym, dziećmi z terenów wojen, uchodźcami,  ofiarami klęsk żywiołowych i katastrof, chorymi, osobami samotnymi, bezdomnymi, zagubionymi, zapomnianymi, ale także krzewienie profilaktyki zdrowia, pierwszej pomocy oraz akcje krwiodawstwa.
 
Polski Czerwony Krzyż działa od 100 lat - to wyjątkowy Jubileusz. Tyle bowiem lat działa Polski Czerwony Krzyż w naszym kraju. Polski Czerwony Krzyż, podobnie jak Czerwony Krzyż na świecie, zrodził się z idei niesienia pomocy ludziom dotkniętym klęskami wojen, głodu, epidemii, ogólnym wyniszczeniem i  niedostatkiem. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski, w Hotelu Bristol w Warszawie, zwołano 18 stycznia 1919 r. naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się  w działaniu ideałami Czerwonego Krzyża. Organizacje te podczas narady odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiej utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. 
 
Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA CZERWONEGO KRZYŻA I CZERWONEGO PÓŁKSIĘŻYCA:
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM CZŁONKOM, WOLONTARIUSZOM, UCZNIOM ORAZ ICH OPIEKUNOM, KRWIODAWCOM, PRACOWNIKOM, MIŁOŚNIKOM I SYMPATYKOM POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA ZA POMOC, SERCE, PRACĘ, DAR KRWI, HOJNOŚĆ, UŚMIECH I WSPARCIE !
 
W ramach Tygodnia PCK, w całym kraju w oddziałach PCK odbywają się: kwesty, spotkania młodzieży, festyny, imprezy promujące honorowe krwiodawstwo , akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
 
PROGRAM OBCHODÓW TYGODNIA PCK I ŚWIATOWEGO DNIA CZERWONEGO KRZYŻA I CZERWONEGO PÓŁKSIĘŻYCA
na terenie województwa zachodniopomorskiego przewiduje między innymi:
KWESTY ULICZNE: 
Ogólnopolska kwesta uliczna 8 maja w Szczecinie, Koszalinie, Kołobrzegu i Stargardzie,
Celem kwesty jest pozyskanie środków pieniężnych  na rzecz seniorów.
 
W SZCZECINIE: 
1-31 maja wystawa zorganizowana na 100 lecie PCK na Jasnych Błoniach
8 maja układanie „żywego” znaku czerwonokrzyskiego na Jasnych Błoniach
11 maja na Jasnych Błoniach odbędą się XXVII Okręgowe Mistrzostwa  Pierwszej Pomocy PCK;
11 maja na Jasnych Błoniach odbędzie się festyn w ramach zadania publicznego pod nazwą „Profilaktyka i promocja zdrowia skierowana do mieszkańców Szczecina”
 17 maja w siedzibie ZOO PCK w Szczecinie odbędzie się  XXIII edycja Okręgowego Konkursu z Upowszechniania  Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
 
W KOSZALINIE: 
6-10 maja  - kwesty uliczne wolontariuszy PCK 
10 maja -   posadzenie dębu pamięci 100 lecia PCK na skwerze PCK w Koszalinie 
18 maja - NOC Muzeów - 100 lecie PCK ( wystawa, kroniki, pokaz Grupy Ratownictwa ) we współpracy z Archiwum Państwowym w Koszalinie 
 
W KOŁOBRZEGU:
prelekcje z zakresu Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i honorowego krwiodawstwa.
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin