Image1\
 
 

Z obrad Zjazdu Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie

21 kwietnia w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie odbył się Zjazd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

W zjeździe uczestniczyli delegaci, członkowie okręgowych organów statutowych stowarzyszenia tj. Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK i Komisji Rewizyjnej oraz prezesi oddziałów rejonowych PCK i zaproszeni goście.

Obradami Zjazdu kierowało wybrane przez Zjazd Prezydium w składzie:

- Lucyna Rogańska – przewodnicząca obrad, Przemysław Małecki – wiceprzewodniczący obrad, Anna Myślińska – sekretarz obrad.

Zjazd realizując zatwierdzony w głosowaniu porządek obrad i regulamin wyborów rozpatrzył, przedyskutował i przyjął:

1.   Sprawozdania z działalności Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK za 2017 r.- sprawozdanie z działalności merytorycznej i sprawozdanie z wykonania budżetu, przedłożone przez Zarząd ZOO PCK w Szczecinie;

2.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ZOO PCK za 2017 rok;

3.   Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi ZOO PCK za 2017 rok;

4.   Plan działalności merytorycznej i finansowej ZOO PCK w Szczecinie na 2018 rok.

 

W 2017 roku organizacja realizowała zadania w oparciu o przyjęty przez Zjazd Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w dniu 22.04.2017 r. uchwałą nr 5/2017 „Plan Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie w zakresie działalności merytorycznej na 2017 rok”, a w strukturach rejonowych w oparciu o plany przyjęte przez Zjazdy Oddziałów Rejonowych PCK.

 

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w 2017roku ujętą w rocznym sprawozdaniu oraz planem na 2018 rok.

 

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin