Image1\
 
 

Po raz kolejny, w dniach 7-13 maja 2018 r. , będziemy obchodzić  tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża, a 8 maja  Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.   Te święta łączą miliony wolontariuszy i obchodzone są w niemalże 200 krajach. Sama organizacja  to jedna z najbardziej rozpoznawalnych  instytucji  humanitarnych, będąca swoistym symbolem pomocy bliźniemu.     

 

„Czerwony Krzyż to symbol jest miłości

On nie zna granic, lądów ani mórz.

Niech żyje nam Czerwony Krzyż ludzkości

Vive Internationale Croix-Rouge!”

(I.Prusicka “Pieśń o Czerwonym Krzyżu”- Hymn Polskiego Czerwonego Krzyża )

 

Ruch czerwonokrzyski jest  suwerenną, bezstronną organizacją, która stara się chronić ludzkie zdrowie i życie, upowszechnia ideę szacunku dla istoty ludzkiej, łagodzi i zapobiega ludzkiemu cierpieniu, odrzucając zarazem prześladowania oparte na pochodzeniu narodowościowym, rasowym, klasowym, orientacji seksualnej,  przekonaniach religijnych, czy politycznych.

Za datę obchodów Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca przyjęto dzień urodzin Henriego Dunanta- filantropa, założyciela Czerwonego Krzyża , laureata Nagrody Nobla. Pisał: „ W tym stuleciu, o którym mówi się, że jest egoistyczne  i oziębłe, jakąż zachętą dla szlachetnych i współczujących serc, dla rycerskich charakterów byłoby stawiać czoło tym samym niebezpieczeństwom, co ludzie wojny, ale z dobrowolną misją pokoju, pociechy  i wyrzeczenia![..] Dzieło to, aby zastosowano je w praktyce, wymaga wysokiego stopnia poświęcenia ze strony pewnej liczby osób, ale z pewnością nigdy nie zabraknie niezbędnych pieniędzy.”[…]( H. Dunant „Wspomnienie Solferino”)

 

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wypracował własne reguły, które wyznaczają  kierunki działalności. Najbardziej znane to  humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność oraz powszechność. Wszystkie są  pomocne przy realizowaniu celów organizacji, do jakich należy m.in. opieka nad rannym, dziećmi z terenów wojen, uchodźcami,  ofiarami klęsk żywiołowych i katastrof, chorymi, osobami samotnymi, bezdomnymi, zagubionymi, zapomnianymi, ale także krzewienie profilaktyki zdrowia, pierwszej pomocy przedmedycznej  oraz akcje krwiodawstwa.

 

W 2019 r. będziemy obchodzili 100 rocznicę  powstania Polskiego Czerwonego Krzyża .

Tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w styczniu 1919 r. , zwołano  naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się  w działaniu ideałami Czerwonego Krzyża. Zrzeszenia te podczas zgromadzenia utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża.  W tym samym roku, 27 kwietnia , został przyjęty  przez rząd statutu Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża.

PTCK zostało zarejestrowane przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyżai uznane za jedyną organizację czerwonokrzyską działającą na całym terytorium państwa polskiego .

Od 1927 r. PTCK  nosi nazwę „POLSKI CZERWONY KRZYŻ”  i posługuje się skrótem PCK.

Polski Czerwony Krzyż między innymi:

 • prowadzi działalność charytatywną,  tworzy placówki interwencji kryzysowej, działa na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pomaga walczyć z ubóstwem, bezdomnością, wykluczeniem;
 • otacza opieką osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, chore, bezdomne;
 • działa w środowisku dziecięco- młodzieżowym, organizując świetlice, półkolonie, ferie, kolonie;
 • edukuje w zakresie pierwszej pomocy, zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia;
 • rozpowszechnia formy przeciwdziałania uzależnieniom;
 • niesie pomoc ofiarom klęsk żywiołowych,  katastrof w kraju i za granicą;
 • upowszechnia honorowe krwiodawstwo oraz pozyskuje honorowych dawców krwi;
 • krzewi zasady i ideały Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża  i  Czerwonego Półksiężyca.

Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA CZERWONEGO KRZYŻA I CZERWONEGO PÓŁKSIĘŻYCA: DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM CZŁONKOM, WOLONTARIUSZOM, UCZNIOM ORAZ ICH OPIEKUNOM, KRWIODAWCOM, PRACOWNIKOM, MIŁOŚNIKOM I SYMPATYKOM POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA-  ZA POMOC, SERCE, PRACĘ, DAR KRWI, HOJNOŚĆ, UŚMIECH I WSPARCIE !

W ramach Tygodnia PCK, w całym kraju w oddziałach PCK odbywają się: kwesty, spotkania młodzieży, festyny, imprezy promujące honorowe krwiodawstwo , akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży, dekorowanie kotylionami ze znakiem Czerwonego Krzyża przechodniów i osób publicznych, uroczyste spotkania z pracownikami, wolontariuszami i darczyńcami Polskiego Czerwonego Krzyża. Wszystko po to, aby upowszechniać ideały człowieczeństwa i altruizmu.                                                             

PROGRAM OBCHODÓW
TYGODNIA PCK I ŚWIATOWEGO DNIA CZERWONEGO KRZYŻA
I CZERWONEGO PÓŁKSIĘŻYCA

na terenie województwa zachodniopomorskiego przewiduje między innymi:

 • KWESTY ULICZNE:
  • 5 i 8 maja w Stargardzie,
  • w terminie od 14do 18  maja w  Koszalinie,
  • 8 maja  w Szczecinie.

Celem kwest jest pozyskanie środków pieniężnych  na działania statutowe PCK.W kwestach weźmie udział Młodzież  i Wolontariusze PCK .

 

 • W SZCZECINIE:
  • 8 maja w siedzibie ZOO PCK w Szczecinie odbędzie się  XXII edycja Okręgowego Konkursu z Upowszechniania  Międzynarodowego Prawa Humanitarnego;
  • 12 maja na Jasnych Błoniach odbędą się XXVI Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK;

 

 • W KOŁOBRZEGU:
  • 29 maja odbędzie się „Olimpiada Wiedzy o honorowym Krwiodawstwie”
  • 2 czerwca  zaplanowany został udział w akcji MOTOSERCE,  podczas której prezentowane będą pokazy ratownictwa i promocja honorowego krwiodawstwa

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin